PRZYKAZANIE MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ

Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu; lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!..." (Mt 5,38-48) 

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wzywają nas do miłości bliźniego wykraczającej poza kryteria ludzkie. Oczywiście, w stosunkach z innymi ludźmi nie możemy być naiwni i powinniśmy praktykować sprawiedliwość (aby móc wymagać przestrzegania własnych praw) i roztropność (ale wyrzeczenie się lub poniesienie ofiary dla dobra innych nie powinno wydawać się nam czymś przesadnym). W ten sposób upodobnimy sie do Chrystusa, który przez swoją śmierć na Krzyżu dał nam przykład miłości przekraczającej wszelką miarę ludzką.  Czytaj więcej...

WYMAGANIA NOWEGO PRZYMIERZA

Dzisiejsza Ewangelia daje nam wskazówki, co do wypełniania przykazań Bożych w naszym codziennym życiu. Mamy postępować według Dekalogu; Pan Jezus mówi jasno: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,17). Nie możemy więc dać się zwieść rozmaitym prądom, które w dzisiejszym świecie chcą wpłynąć na nasze rozumienie przykazań Bożych.  Czytaj więcej...

 

  WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA

Po ogłoszeniu Błogosławieństw, Pan Jezus przemawiając do swoich uczniów, wskazuje im na pilną potrzebę przekształcenia świata według ducha Ewangelii. Do tej wielkiej misji wezwani są nie tylko pierwsi uczniowie Chrystusa, ale wszyscy chrześcijanie. W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, Boski Mistrz wyjaśnia nam znaczenie tej misji za pomocą dwóch ekspresyjnych obrazów, zaczerpniętych z życia codziennego: soli i światła.   Czytaj więcej...

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, otoczonego wielkim tłumem, który pragnie słuchać Jego słów. Pan Jezus wygłasza wtedy „programowe” przemówienie, w którym syntetycznie nakreśla podstawy swojego nauczania i Ewangelii: mówi o błogosławieństwach Królestwa Niebieskiego, na których koncentruje się temat Liturgii dzisiejszej niedzieli: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię [...]” (Mt 5,3-10).  Czytaj więcej...

NA JEZUSIE SPEŁNIA SIĘ ZAPOWIEDŹ IZAJASZA

Pan moim światłem i zbawieniem moim” (Ps 26,1): jest to synteza całej treści zawartej w liturgii słowa trzeciej niedzieli okresu zwykłego. Tymi słowami psalmu wyznajemy, że Bóg jest Światłem i Zbawieniem naszego życia, bo w Piśmie Świętym często Bóg jawi się jako samo źródło światła, życia i zbawienia.

Fragment dzisiejszej Ewangelii zawiera proroctwo Izajasza, zapowiadające Mesjasza - potomka królewskiego rodu Dawida, który złamie jarzmo ciemięzców i uwolni ludzi z niewoli. Będzie On pochodził z terytoriów Zabulona i Neftalego (ówczesnych terenów Galilei), zniszczonych i zajętych przez króla asyryjskiego. Przyjście Wybawiciela będzie jak wielkie światło, które przyniesie ludziom szczęście i zbawienie: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad tymi, którzy mieszkają w krainie mroku zabłysło światło” (Iz 9,1).   Czytaj więcej...

CHRYSTUS JEST BARANKIEM, KTÓRY GŁADZI GRZECH ŚWIATA

Po zakończeniu okresu Bożego Narodzenia, Kościół wprowadza nas w najdłuższy cykl roku liturgicznego: okres zwykły. Podczas tego czasu pozwala nam kontemplować Boskie nauki z życia publicznego Zbawiciela. Dla bardziej dogłębnego zrozumienia tych wydarzeń, Liturgia nie znajduje lepszego sposobu od tego, by skłonić nas do przeanalizowania ich w świetle Boskości Jezusa. I to właśnie jest centralnym tematem czytań biblijnych tej niedzieli. Cenne w tym względzie jest jasne i bezpośrednie świadectwo Jana Chrzciciela podane przez dzisiejszą Ewangelię.   Czytaj więcej...

CHRZEST JEZUSA

Święto Chrztu Pańskiego, wspomina szczególnie uroczysty moment, w którym sam Bóg Ojciec i Duch Święty objawia Boskość Jezusa. W Boże Narodzenie, Jezus objawia się ubogim i prostym pasterzom; w święto Objawienia Pańskiego, zostaje rozpoznany i uznany przez pogańskie narody reprezentowane przez Trzech Króli, jako oczekiwany król i Mesjasz. Chrzest Pana jest również epifanią – objawieniem.   Czytaj więcej...

POKŁON MĘDRCÓW ZE WSCHODU

Słusznie zatem, najmilsi, dzień ten, uświęcony Objawieniem się Pana, cieszył się na całym świecie czcią osobliwą, co i w naszych sercach godny winno mieć odblask, gdy następujące po sobie zdarzenia z dziejów (naszego zbawienia) czcimy nie tylko wiarą, ale i zrozumieniem... Czytaj więcej...

ZNALEŹLI MARYJĘ, JÓZEFA I NIEMOWLĘ

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Maryję Pannę w roli Matki Zbawiciela; Tak jak w Boże Narodzenie przedstawia Jezusa do adoracji pasterzom, tak dziś, na początku nowego roku, ukazuje Go każdemu z nas, abyśmy uznali Go jako Odkupiciela, a zatem jako jedyne źródło naszego zbawienia wiecznego.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej