KTO SIĘ WYWYŻSZA, BĘDZIE PONIŻONY, A KTO SIĘ PONIŻA, BĘDZIE WYWYŻSZONY

Dzisiaj Słowo Boże zachęca nas do refleksji na temat pokory, cnoty, którą mistrzowie duchowi uważają za fundament wszystkich innych. Pokora nie jest „modna” w naszych czasach; a jednak jest cnotą, która bardziej niż każda inna, pozwala nam żyć w prawdzie o nas samych.  Czytaj więcej...

  KRÓLESTWO BOŻE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH NARODÓW 

Wieczne zbawienie człowieka jest zagadnieniem o pierwszorzędnym znaczeniu, dlatego liturgia tak często podaje je ku naszej rozwadze. W dzisiejszej Ewangelii zbawienie ukazane jest poprzez obraz uczty, którą Bóg w swojej wielkiej wspaniałomyślności, przygotował w swoim Królestwie. Wszyscy, bez wyjątku, są zaproszeni do wzięcia w niej udziału. Jednak tylko ci, którzy starają się wiernie naśladować Jezusa na drodze wyrzeczenia, będą do niej dopuszczeni i zasiądą przy Królewskim stole.   Czytaj więcej...

WYMAGANIA SŁUŻBY BOŻEJ

Liturgia dzisiejszej niedzieli proponuje nam jeden z bardzo istotnych fragmentów Ewangelii, dlatego też powinien być on rozważany ze szczególną uwagą.  Czytaj więcej...

GOTOWOŚĆ NA PRZYJŚCIE PANA

Słowo Boże w tą niedzielę przypomina nam, że życie chrześcijanina na ziemi jest drogą oczekiwania na ostateczne spotkanie z Jezusem-Sędzią. W świetle wiary, chrześcijanin odkrywa, że egzystencja człowieka jest ukierunkowana na życie wieczne w Raju i że Bóg, zawsze wierny swoim obietnicom, z pewnością doprowadzi do końca dzieło zbawienia również w nas, u kresu naszego ziemskiego życia. Ponadto, dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że w tej drodze ku wieczności konieczne jest to, aby być zawsze przygotowanym, bo Pan przyjdzie niespodziewanie, jak złodziej, i poprosi nas o zdanie sprawy z własnego życia.   Czytaj więcej...

MARNOŚĆ DÓBR DOCZESNYCH 

Czytania biblijne tej niedzieli poruszają temat o szczególnym znaczeniu dla wszystkich: zachęcają nas do refleksji nad wartością dóbr tego świata i nad postawą, jaką powinniśmy wobec nich przyjąć. Czytaj więcej...

CHRYSTUS UCZY MODLITWY

Głównym tematem czytań tej niedzieli jest modlitwa. Pierwsze czytanie przedstawia nam epizod, w którym Abraham wstawia się za Sodomą i Gomorą. W obu tych miastach szerzył się grzech przeciwko naturze. Bóg powiedział do Abrahama: „Skarga na Sodomę i Gomorę, głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie”(Rdz 18,20). Bóg zamierzał zniszczyć te miasta z powodu grzechów ich mieszkańców, jednak na usilną prośbę Abrahama, nie zrobiłby tego, gdyby tylko znalazło się tam choćby dziesięciu sprawiedliwych. To wydarzenie uczy nas, jak bardzo ważna jest modlitwa. Modlitwa ściąga na ziemię Boże błogosławieństwo i ochrania przed wieloma niebezpieczeństwami.   Czytaj więcej...

MARTA I MARIA PRZYJMUJĄ CHRYSTUSA

Jedną z cech charakterystycznych dzisiejszego świata jest aktywizm. Człowiek, pochłonięty tym, by dokonywać coraz to większych dzieł, wdaje się nie mieć czasu na to, by zatrzymać się przez chwilę i zastanowić nad sprawami najistotniejszymi: poznaniem Boga, słuchaniem Jego słowa, kochaniem Go, przebywaniem w Jego towarzystwie. Taki sam zarzut jak Marcie, Pan Jezus mógłby postawić dzisiaj wielu katolikom, którzy spędzają dnie na nieustannej pracy, nie zwracając żadnej uwagi na Pana Boga. Czytaj więcej...

  PRZYPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE

Jakże ważną lekcję daje nam Jezus! Daje nam jasno do zrozumienia, że my nie jesteśmy tymi, którzy mogą sobie „wybrać” bliźniego według własnych upodobań, własnych kategorii, czy też sympatii. Innymi słowy, kochać bliźniego znaczy pokonać opór natury, która chciałaby decydować o tym, kto ma być przez nas lubiany, a kto nie, i wychodzić naprzeciw tym, którzy są w potrzebie, nie zwracając uwagi na różnice klas, krwi, czy narodowości.  Czytaj więcej...

POKÓJ KRÓLESTWA BOŻEGO

Dzisiejsza liturgia zachęca nas, aby zastanowić się nad poważną odpowiedzialnością, jaką mamy, aby rozpowszechniać Ewangelię Jezusa i głosić wszędzie obecność Królestwa Bożego. Czytania biblijne tej niedzieli mówią o podstawowych wymaganiach, które muszą charakteryzować głoszenie Ewangelii oraz umiejętności ucznia Chrystusa w wypełnianiu swojego posłannictwa. Każdy chrześcijanin, jako, że jest ochrzczony, jest misjonarzem w służbie Ewangelii. Wszyscy, zatem, wezwani jesteśmy przez Mistrza i jesteśmy posłani przez Niego do głoszenia Królestwa Bożego. Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej