Fragmenty książki: "Katechizm Maryjny", O. Gabriel Roschini OSM

OKRES OD NARODZENIA

 DO ZWIASTOWANIA

1.   Na jakie okresy można podzielić życie Matki Boskiej?

Życie Matki Boskiej podzielić można logicznie na dwa wielkie okresy: 1° od Narodzenia do Zwiastowania, 2° od Zwiastowania do Wniebowzięcia.

2.  Z jakiego rodu pochodzi Matka Najświętsza? 

Matka Najświętsza pochodzi z królewskiego rodu Dawida, mimo że Jej rodzice, w wyniku niesprzyjających okoliczności, znaleźli się w stanie ubóstwa w porównaniu do dawnej zamożności.

3. Kim byli rodzice Matki Boskiej?

Rodzicami Matki Boskiej było dwoje świątobliwych ludzi, zwanych wedle starodawnej tradycji: Joachim i Anna. 

4.   Czy cud jakiś miał miejsce przy poczęciu Najświętszej Panny?

Wedle starodawnej tradycji św. Anna, matka Najświętszej Panny, jako bezpłodna, poczęła w sposób cudowny swą córkę.

5.   Gdzie urodziła się Najświętsza Panna?

Nie ma na ten temat żadnych pewnych danych. Trzy miejscowości ubiegają się o zaszczytny tytuł rodzinnego miejsca Najświętszej Panny, a mianowicie:  Sefori, Nazaret i Jerozolima. Tytuł ten jednak przyznawany jest zazwyczaj Jerozolimie.

6.   Kiedy urodziła się Matka Najświętsza?

Dokładny dzień i rok Jej urodzenia jest nieznany. Prawdopodobnie jednak fakt ten miał miejsce około r. 753 od założenia Rzymu, czyli na 21 lat przed narodzeniem Chrystusa.

7.   Jakie imię zostało nadane Najświętszej Pannie?

Najświętszej Pannie nadano pod natchnieniem Bożym imię ,,Maryja" co oznacza ,,Pani" czyli ,,przez Boga umiłowana". Jest to imię, które winniśmy wymawiać z szacunkiem, wiarą i miłością, ponieważ jest to największe, najpotężniejsze imię po imieniu Jezus.

8.   Gdzie Najświętsza Panna spędziła dzieciństwo? 

Wedle starodawnej tradycji Najświętsza Panna spędziła swe dzieciństwo w obrębie świątyni jerozolimskiej, prowadząc tam życie modlitwy i pracy.

9.   Co robiła Najświętsza Panna po opuszczeniu świątyni?

Opuściwszy świątynię w wieku lat 15 Najświętsza Pan¬na zaręczyła się ze św. Jozefem, człowiekiem bardzo sprawiedliwym, pochodzącym również z rodu Dawida.

 

OKRES OD ZWIASTOWANIA DO WNIEBOWZIĘCIA

1.   Na czym polegało Zwiastowanie?

Było to obwieszczenie Maryi od Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela, że zostanie podniesiona do posłannictwa Matki Boga i Pośredniczki ludzkości.

2.   Jak zostało dokonane Zwiastowanie?

Święty Łukasz opisuje przebieg zwiastowania w następujących słowach: ,,Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galijskiego, które nazywano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryj. I wszedłszy do niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami». A ona gdy posłyszała zatrwożyła się na słowo jego i rozważała, co by to było za pozdrowienie.

I rzekł jej Anioł: «Nie lękaj się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i synem Najwyższego nazwany będzie.....a królestwu Jego nie będzie końca». A Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie...?»I odpowiadając Anioł rzekł Jej: «Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zaciemni...A oto Elżbieta krewna Twoja i ona poczęła dziecię w starości swojej... bo nie masz nic niemożliwego u Boga». I rzekła Maryja: «Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego»".

3.  Gdzie udała się Najświętsza Panna wkrótce po zwiastowaniu?

Wkrótce po zwiastowaniu Najświętsza Panna opuściła Nazaret, udając się w góry Judei, celem odwiedzenia swej krewnej św. Elżbiety, która niebawem miała urodzić św. Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa.

4.   Jak odbyło się spotkanie Matki Najświętszej z Elżbietą?

Spotkanie odbyło się, wedle opisu Ewangelii św. Łukasza, w następujący sposób: Matka Boska „pozdrowiła Elżbietę... Skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi... napełniona została... Duchem Świętym i zawołała.... «Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? Oto skoro zabrzmiał głos pozdrowienia Twego w uszach moich, poruszył się z radością dzieciątko w łonie moim. I błogosławionaś, któraś uwierzyła, że wypełni się to, co Ci oznajmiono od Pana»" (J 40, 45).

5.   Co odpowiedziała Matka Najświętsza na pełne uwielbienia słowa Elżbiety?

Odpowiadając na pełne uwielbienia słowa Elżbiety, Matka Najświętsza wypowiedziała przepiękny hymn chwały wobec Boga Magnificat. W hymnie tym wypowiedziała powszechną cześć  która Ją odtąd otaczać będzie, mówiąc:  ,,Bóg wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo odtąd błogosławioną znać mnie będą wszystkie narody" (Łk 1, 48).

6.   Jak długo pozostawała Matka Najświętsza u Elżbiety?

Pozostała u niej trzy miesiące, do czasu urodzenia Jana Chrzciciela, a następnie powróciła do Nazaretu.

7.   Co miało miejsce po powrocie Najświętszej Panny do Nazaretu?

Po powrocie Najświętszej Panny do Nazaretu, świętego Józefa opadły wątpliwości; kiedy dowiedział się o przyszłym macierzyństwie swej małżonki postanowił odesłać Ją do rodziny. Uspokojony jednak we śnie przez Anioła, który mu wyjaśnił dziewicze poczęcie Odkupiciela, zatrzymał Ją, jako małżonkę w swym domu.

8.   Co miało miejsce w okresie oczekiwania Narodzenia Pana Jezusa?

W okresie oczekiwania Narodzenia Pana Jezusa wydane zostało przez rzymskiego cesarza, pod którego panowaniem była wówczas Judea, zarządzenie nakazujące przeprowadzenie spisu wszystkich Żydów w miejscowościach, z których pochodzili. Ponieważ Matka Boska i św. Jozef pochodzili z Betlejem, musieli się tam udać na czas przeprowadzenia spisu.

9.   Co nastąpiło po ich przybyciu do Betlejem? 

Przybywszy do Betlejem, Józef i Maryja, szukali miejsca w ubogiej gospodzie. Nie znalazłszy go jednak, musieli schronić się w grocie. Tam urodził się Jezus, Odkupiciel świata. Matka Boska owinęła Go w pieluszki, ułożyła w żłobie i uwielbiała.

1O. Jakie cuda towarzyszyły urodzeniu Pana Jezusa?

Rożne cuda miały wtedy miejsce: Archanioł ogłosił kilku pasterzom Narodzenie Odkupiciela i wezwał do złożenia Mu hołdu. Zastępy Aniołów przyłączyły się do niego śpiewając:  ,,Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli" (Łk  2, 14). Gwiazda prowadziła Mędrców ze wschodu do Nowonarodzonego, któremu złożyli oni hołd i ofiarowali w darze złoto, kadzidło i mirrę, uznając w Nim przez to prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.

11. Co miało miejsce w osiem dni po Narodzeniu Jezusa?

W osiem dni po Narodzeniu Jezusa miało miejsce  zgodnie z przepisami prawa - Jego obrzezanie i nadanie Mu imienia Jezus, które oznacza ,,Zbawiciel".

12. Co miało miejsce w czterdzieści dni po Narodzeniu Jezusa?

W czterdzieści dni po Narodzeniu Jezusa odbyło się - zgodnie z przepisami prawa - Jego ofiarowanie w świątyni, jako pierworodnego syna, i ceremonia prawnego oczyszczenia Matki Najświętszej. Maryja poddała się temu obrzędowi mimo, iż nie była do tego zobowiązana, gdyż macierzyństwo Jej nie było macierzyństwem zwyczajnym.

13. Co wydarzyło się przy Ofiarowaniu Jezusa w świątyni i oczyszczaniu Matki Najświętszej?

Przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni i oczyszczaniu Matki Najświętszej miała miejsce słynna przepowiednia świątobliwego starca Symeona, który pod nadprzyrodzonym natchnieniem powiedział zwracając się do Najświętszej Panny:  ,,0to ten [Jezus] przeznaczony jest na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A duszę Twoją własną przeniknie miecz" (Łk 2, 34-35). W tych słowach zawarta była zapowiedź bolesnej Męki Syna i nie mniej bolesnego uczestnictwa Matki w tej Męce.

14. Czy następnie Święta Rodzina pozostała dłuższy czas w Betlejem?

Po dopełnieniu obrzędów oczyszczenia Święta Rodzina nie pozostała długo w Betlejem. Musiała bowiem na polecenie Anioła - uchodzić do Egiptu, aby ocalić dzieciątko przed okrutnym prześladowaniem Heroda. Ten bowiem zarządził zgładzenie w Betlejem i okolicach wszystkich dzieci płci męskiej do wieku dwóch lat, aby w ten sposób zabić króla Żydów, o którego narodzeniu powiadomili go Mędrcy ze wschodu.

15. Jak długo Święta Rodzina przebywała w Egipcie?

Święta Rodzina przebywała w Egipcie do śmierci Heroda (Mt 2, 19). Ponieważ data tej śmierci nie jest dokładnie znana, nie można również określić dokładnego czasu pobytu Świętej Rodziny w Egipcie.

16. Czy po powrocie z Egiptu Święta Rodzina przebywała stale w Nazarecie?

Po powrocie z Egiptu Święta Rodzina przebywała stale w Nazarecie, aż do rozpoczęcia publicznego życia Pana Jesusa. Co roku jednak udawała się do Jerozolimy dla oddania Bogu chwały w świątyni. Jezus, ukończywszy dwanaście lat, udał się tam również. W chwili jednak powrotu pozostał w Jerozolimie, nie uprzedziwszy o tym Najświętszej Maryi i Józefa. Ci zauważyli pod wieczór Jego nieobecność .Powrócili więc do Jerozolimy pełni niepokoju i po dniach usilnych poszukiwań znaleźli Go w Świątyni rozprawiającego z uczonymi w Piśmie. 

17. Co uczyniła Matka Boska w Kanie na początku publicznego życia Pana Jezusa?

Na początku publicznego życia Jezusa, Matka Boska uczestnicząc w przyjęciu weselnym, odbywającym się w Kanie Galilejskiej, uzyskała swą prośbą skierowana do Syna cud przemiany wody w wino, pierwszy z pomiędzy tylu cudów, dokonanych przez Chrystusa Pana {J 2, 1-11).

18. Co robiła Matka Boska podczas trzyletniego okresu publicznego życia Pana Jezusa?

Podczas trzech lat publicznego życia Pana Jezusa Matka Boska towarzyszyła Mu przede wszystkim w duchu w kolejnych trudach i troskach działalności apostolskiej, pojawiając się niekiedy wśród towarzyszących Mu tłumów (Mt 12, 47-50).

19. Co robiła Matka Boska podczas Męki Chrystusa Pana?

Matka Boska, powiadomiona o haniebnej zdradzie, o uwięzieniu i zbrodniczym skazaniu na śmierć swego Boga Syna, poszła na Jego spotkanie na drodze wiodącej na Kalwarię a następnie odważnie była obecna przy Jego , Ukrzyżowaniu, Śmierci i Pogrzebie. Tam też Jezus, przed skonaniem ogłosił Ją jako Matkę duchową całej ludzkości w osobie Jana.  (J 19, 26-27).

20. Komu, jako pierwszemu przed innymi, ukazał się Chrystus po Zmartwychwstaniu?

Ogólne przekonanie oparte na tradycji i na zdrowym rozsądku utrzymuje, że Chrystus bezzwłocznie po swym Zmartwychwstaniu ukazał się swej Matce, jako najpierwszej przed wszystkimi innymi. Jest wielce prawdopodobne, że ukazał się Jej jeszcze kilkakrotnie podczas czterdzieści dni, które przebywał na ziemi przed swym Wniebowstąpieniem.

21. Czy Matka Boska była na Gorze Oliwnej podczas Wniebowstąpienia Chrystusa?

Mimo, że Ewangelie nie o tym nie wspominają, jest rzeczą jak najbardziej prawdopodobną, by przypuszczać, że Matka Boska była wraz z Apostołami obecna na Górze Oliw¬nej przy chwalebnym Wniebowstąpieniu swego Syna.

22. Co robiła Matka Boska po Wniebowstąpieniu Chrystusa?

Niebawem po Wniebowstąpieniu Chrystusa Matka Bo¬ska udała się z Apostołami do Wieczernika, by oczekiwać we wspólnej modlitwie przyrzeczonego Zstąpienia Ducha Świętego w widzialnej postaci, które miało miejsce w dziesięć dni później, w dniu Zielonych Świątek.

23. Jak długo po Wniebowstąpieniu Chrystusa przebywała jeszcze Matka Boska na ziemi?

Nie można tego dokładnie określić. Wiadomo jednak, że w tym okresie czuwała Ona jak kochająca Matka nad losami Kościoła, podtrzymując na duchu i umacniając swą obecnością i przykładem pierwszych chrześcijan.

24. Czy Matka Boska umarła?

Wedle powszechnego mniemania Matka Boska, upodabniając się w tym do swego Boskiego Syna, zmarła w Jerozolimie lub w Efezie. Umarła nie w wyniku choroby ale w ekstazie miłości.

25. Czy Matka Boska została wzięta do Nieba z duszą i ciałem?

Tak. Po dokonaniu swego ziemskiego życia, Matka Boska została Wniebowzięta i tam przy niewymownej radości całego niebieskiego dworu została ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.

 

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej